دریافت کد فعال سازی بسته های جهش 7 و فسفر 6


نکات مهم در دریافت کد فعال سازی

کد ده حرفی که برنامه به شما نشان می دهد را اینجا وارد کنید.

توجه نمایید شماره موبایلی که در این قسمت وارد می نمایید به عنوان کد شناسایی شما می باشد وتنها به این شماره خدمات پشتیبانی داده خواهد شد.