برای افزایش درصد و سرعت در آزمون های تستی


مرکز آی باکس(ibox) دانش آموزی بسته هایی را به هدف افزایش سرعت و درصد دانش آموزان در آزمون های تستی با عنوان قطب نما تولید کرده است . این سری از بسته ها با استفاده از روش های موثر اقدام به برنامه ریزی هوشمند آزمونک های تستی درسی، فصلی و جامع همراه با پاسخ های کاملا تشریحی می کند. همچنین دانش آموزان استفاده کننده از این بسته می توانند پس از هر آزمونک یا آزمون جامع کارنامه کامل خود را دریافت نمایند و نتیجه خود را پس از اتصال نرم افزار به اینترنت با نتایج سایر دانش آموزان شرکت کننده در آن آزمون مقایسه نمایند.